Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) SanusVita www.sanusvita.sk

Čl. 1 Základné údaje

SanusVita, s.r.o.
Čulenova 44, 010 01 Žilina
IČO: 47 731 141
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaná: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 62224/L
E-mail: info@sanusvita.sk

Čl. 2 Definícia základných pojmov

1) Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.sanusvita.sk je spoločnosť SanusVita, s.r.o., Čulenova 44, 010 01 Žilina.
2) Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
3) Obchodný partner je fyzická alebo právnická osoba, zapísaná v príslušnom registri (Obchodný register, živnostenský register) a nakupuje tovar za účelom podnikania (maloobchod, stravovacie zariadenia, potravinárska výroba a pod.).
4) E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
5) Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
6) Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
7) Registráciou sa rozumie vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania našich služieb, avšak spájajú sa s ňou určité výhody.
8) Minimálna trvanlivosť je doba, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a spotrebiteľ u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre správne skladovanie ).
9) Kupujúci akceptuje elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To sa nevzťahuje pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10) Zmluvnými stranami sa rozumejú Predávajúci a Kupujúci.

Čl. 3 Objednávka

1) Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka (vyplnenie elektronického formulára) v e-shope kupujúcim.
2) Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
3) Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
4) Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a jeho prevzatiu.
5) Objednávka musí obsahovať:
a) údaje o spotrebiteľovi: meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodné meno, IČO a fakturačnú adresu firmy, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu odberného miesta (dodania), kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail),
b) informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, množstvo, cena),
c) dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.
6) Stornovať objednaný tovar má Kupujúci právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky a to bez storno poplatku. Stornovať objednávku môže Kupujúci v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00 hod na tel.č. +421 948 186 144 alebo non-stop zaslaním e-mailu na objednavky@sanusvita.sk.
7) Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je spoplatnené sumou vo výške nákladov za dopravu ku kupujúcemu a späť.
8) V prípade, že kupujúci poruší ustanovenia ods. 4 a nepostupuje podľa ods. 6 alebo ods. 7, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20,-Eur.

Čl. 4 Cena

1) Každý tovar alebo služba sú označené cenou platnou v čase, kedy sú zobrazené. Cena je uvedená vrátane zákonom stanovenej sadzby DPH (20%, knihy 10%) a predávajúci je cenou takto zobrazenou viazaný.
2) Znížená cena na tovary v akcii prípadne v zľave platí do vypredania skladových zásob. To neplatí, pokiaľ predajca uvedie pri konkrétnom výrobku iné podmienky akcie prípadne zľavy.
3) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. V takomto prípade má predávajúci povinnosť informovať kupujúceho o tejto zmene a to prostredníctvom internetovej stránky, prípadne inými elektronickými prostriedkami.
4) Podmienky dodania tovaru, spôsobu platby a ceny tovaru pre obchodných partnerov budú stanovené po vzájomnej dohode s predávajúcim.

Čl. 5 Platobné podmienky

1) Za tovar a služby je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:
a) hotovosťou alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na odbernom mieste,
b) dobierkou (platba priamo pri odbere tovaru od doručovateľa, dokladom o platbe je doklad vystavený doručovateľom),
c) internet banking (po prijatí objednávky Vám bude vystavená zálohová faktúra, tovar bude vyexpedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho).
d) Platba kreditnou kartou - Platba sa uskutoční prostredníctvom služby Card Pay. Môžete zaplatiť platobnými kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club vydanými akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Budete presmerovaný na internetovú stránku platobnej brány GPWebpay, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje na vašej platobnej karte (číslo karty, CV kód a expiráciu karty) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii vašej platby za objednávku.

2) Vlastníctvo nadobúda kupujúci až po uhradení plnej sumy za objednaný tovar Predávajúcemu.

Čl. 6 Dodacie podmienky

1) Dodávky objednaného tovaru prostredníctvom e-shopu realizujeme podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Tovary budú expedované v čo najkratšom čase, obvykle do 3-5 pracovných dní od dňa, kedy Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.Ak by bol tovar nedostupný dlhšie ako 5 dní, kupujúci je kontaktovaný telefonicky alebo emailom za účelom upresnenia termínu dodania tovaru alebo navrhnutia výmeny za alternatívny tovar, ktorý je skladom alebo sa dohodne odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade, ak bola platba uhradená vopred, je kupujúcemu finančný rozdiel poukázaný na jeho účet do troch pracovných dní.
2) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
3) Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom resp. telefonicky.
4) Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra DPD na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v objednávke. Tovar je spravidla doručený do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru Slovenskou poštou.
5) Zásielka s tovarom obsahuje faktúru (daňový doklad). Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať so Slovenskou poštou alebo kuriérom DPD protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
6) Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca (DPD) je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
7) Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Čl. 7 Poplatky za dopravu a balné

1) Predávajúci poskytuje balné bezodplatne-ZADARMO.
2) Spôsob dodania tovaru:
a)osobný odber na odberných miestach v čase otváracích hodín:

  • SanusVita ZA, Antona Bernoláka 19, 010 01 Žilina

b) Kuriér DPD - tovar Vám bude zaslaný zásielkovou službou spoločnosti DPD.
3) Cena dopravy pre dodanie tovaru prostredníctvom DPD kuriéra na území Slovenskej republiky:
a) suma objednávky do 69,99,-Eur - cena dopravy je účtovaná vo výške 4,50-Eur,
b) suma objednávky od 70 Eur - doprava ZADARMO
4) Cena dopravy pre dodanie tovaru mimo SR je spoplatnené podľa hmotnosti balíka a výšky poistenia. Pre viac info nás kontaktujte na info@sanusvita.sk alebo na tel.č. +421 948 186 144.

Čl. 8 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

1) Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2) Ak si Kupujúci-spotrebiteľ uplatní právo uvedené v ods. 1 tohto článku, je povinný doručiť písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená vo faktúre. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
3) Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
4) Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie je povinný vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5) Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  
6) Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
7) Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru musí spotrebiteľ s tovarom nakladať a skontrolovať ho len takým spôsobom, aký je bežný pri nákupe v kamennej predajni. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar s originálnym obalom, visačkami a podobne.  
8) Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Čl. 9 Práva a povinnosti zmluvných strán

1) Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar,
b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
2) Predávajúci je povinný:
a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu dokumenty k tovaru najmä faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v spisovnej slovenčine.

Čl. 10 Reklamačné podmienky

1) Reklamovať je možné tovar zakúpený od predávajúceho a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.
2) V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo od predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po uhradení celej kúpnej ceny v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
3) Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Na potravinárske výrobky sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Minimálna trvanlivosť potravinárskych výrobkov, ktoré sú zasialané je minimálne 3 mesiace, s výnimkou dopredajových produktov za akciové ceny u ktorých je v eshope zverejnený dátum spotreby.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4) Obchodný partneri berú na vedomie, že sa na nich nevzťahujú podmienky záruky pre spotrebiteľov ale sú upravené Obchodným zákonníkom a záručná doba môže byť kratšia
5) Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
6) Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého vady zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
7) Právo na záruku zaniká v prípade, že:
a) k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
8) Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené v priamej súvislosti so živelnou pohromou.
9) Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
10) Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu uvedenú v ods. 16, tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Tovar je možné odovzdať aj osobne na odberných miestach uvedených v čl. 7 ods. 2 písm. a) počas otváracích hodín. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.  Reklamácie uplatnené elektornickou formou (prostredníctvom e-mailu) nie sú akceptované.
11) Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
12) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade reklamácie na odbernom mieste môže predávajúci vybviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
13) Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto  opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c) v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
d) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním r eklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
14) Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.Pokyny pri preberaní tovaru: V prípade zistenia viditeľného poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, štrngot skla pri potrasení balíka, atď.), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, kupujúci neprevezme zásielku od doručovateľa ale na mieste spíše s kuriérom škodový zápis a oznámi túto udalosť bezodkladne predajcovi na +421 948 186 144. V prípade zistenia poškodenia dodaného tovaru po otvorení zásielky v neprítomnosti kuriéra je nutné bezodkladne reklamovať poškodenie najneskôr do 24hod od dodania zásielky priamo u dopravcu a kontaktovať predajcu na +421 948 186 144 na doriešenie náhrady. Z praktického hľadiska je vhodné urobiť fotografický záznam poistnej udalosti pre zrýchlený priebeh vybavenia reklamácie.
15) Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
16) Reklamácie sú vybavované na adrese prevádzkovateľa: predajňa SanusVita, Antona Bernoláka 19, 010 01 Žilina, tel.: +421 948 186 144, e-mail: objednavky@sanusvita.sk.

Čl. 11 Ochrana osobných údajov

1)V prípade poskytovania služieb Predávajúcim ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov.
2)Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.
3)Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania).
4)Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak Kupujúci predávajúcemu neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
5)Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
6)Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má právo od predávajúceho  požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.
7)Kupujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
8)Ak sa kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže kupujúci adresovať zodpovednej osobe predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy info@sanusvita.sk.
9)Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem marketingová a obchodná podpora predaja podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru alebo prihlásenia sa k odberu marketingových ponúk.
10)Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
11)V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám kupujúceho bude Prevádzkovateľ na základe histórie objednávok kupujúceho vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity kupujúceho na webových sídlach (cookies, google analytics, google adwards, HotJar).
12)Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných Predávajúcim vám môže byť emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

1) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmeny a doplnenia verejných obchodných podmienok sú platné od ich zverejnenia na www.sanusvita.sk.
2) Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so znením týchto podmienok a je s nimi uzrozumený.
3) Predávajúci upozorňuje, že informácie na www.sanusvita.sk môžu byť menené a aktualizované bez skoršieho upozornenia kupujúceho a predávajúci nenesie zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo mimoriadnu škodu voči iným stranám spôsobenú použitím informácií z www.sanusvita.sk.
4) Tieto verejné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.6.2015

Reklamačný protokol na stiahnutie

SanusVita s.r.o.

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí
Product added to compare.